ΟΡΟΙΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

EXPERIENCE 4DAYS ECORUN ROUMANIA

Διοργανώτρια Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «Εριφύλη Βαρουσιάδου» (ατομική επιχείρηση υπηρεσιών διαχείρισης περιηγήσεων) και το διακριτικό τίτλο «EXPERIENCE», που εδρεύει στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, στην οδό Δαβάκη 1, διοργανώνει προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «4DAYSECORUNROUMANIAΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ», με τους παρακάτω όρους συμμετοχής οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, στον διαδικτυακό τόπο www.experience.gr, καθώς επίσης στο Facebookστην διεύθυνση:https://www.facebook.com/experiencelivingadventureκαι στο Instagram στην διεύθυνση:https://www.instagram.com/experience.gr/

1. Έπαθλο

Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο την παροχή μιας δωρεάν συμμετοχής στην 4ήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί 7-10 Μαΐου 2020 στο Moieciu de Sus στην Ρουμανία από την EXPERIENCE.

2. Διάρκεια

Ως διάρκεια ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 25/02/2020 έως και τις 12/03/2020 και ώρα 23:59 μ.μ.

3. Δικαίωμα συμμετοχής – Προϋποθέσεις

3α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι συνεργάτες της εταιρείας EXPERIENCE.

3β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ο συμμετέχων στον λογαριασμό της EXPERIENCEστο Facebook& Instagram, θα αναρτηθεί «post» στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει να (α) κάνει «follow» το λογαριασμό EXPERIENCE, share το postκαι (β) να κάνει «tag» 2 φίλους του που θα ήθελε να πάρει μαζί του σε σχόλιο («comment»), στη συγκεκριμένη ανάρτηση («post») σχετικά με το διαγωνισμό,το χρονικό διάστημα από 25/02/2020 έως 12/03/2020. Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό.

3γ. Ο συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ολοκληρωμένη και ακριβή υποβολή των προσωπικών του στοιχείων. Η EXPERIENCEδιατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αναληθή.

3δ. Η EXPERIENCEεπαληθεύει την εγκυρότητα των συμμετοχών και μπορεί να αποκλείσει συμμετέχοντα που θα επιχειρήσει να παρέμβει παράνομα στη διαδικασία συμμετοχής ή αν η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη με τους όρους του διαγωνισμού.

4. Διαδικασία – κλήρωση

4α. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 27 Μαρτίου 2020. Ο νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του.

4β. Ο νικητής/νικήτρια θα ενημερωθεί, μέσα σε 1 ημέρα από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. Ο νικητής/νικήτρια θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα www.experience.gr, και στην αντίστοιχη σελίδα της εταιρείας στο Facebook& Instagram.

4γ. Στην περίπτωση κατά την οποία η επικοινωνία με κάποιον νικητή/νικήτρια είναι αδύνατη ή προκύψει άρνηση αποδοχής του δώρου, η EXPERIENCEθα αναπληρώσει την κενή θέση με τον πρώτο επιλαχόντα. Αν για τους ίδιους λόγους, δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στον πρώτο επιλαχόντα, τότε το δώρο ακυρώνεται.

4δ. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί δεν μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο ή να εξαργυρωθεί με χρήμα.

4ε. Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους (μη επαρκής συμμετοχή, έκτακτο γεγονός) ακυρωθεί η εκδρομή τότε ακυρώνεται και ο διαγωνισμός και δεν δίνεται το δώρο.

5. Διαφημιστική προβολή

Η EXPERIENCEμπορεί να εκμεταλλευτεί διαφημιστικά την διαδικασία και τον νικητή του διαγωνισμού. Ενδεικτικά είναι η αναπαραγωγή οπτικού υλικού στα ΜΜΕ, η δημοσίευση του ονόματος, η εμπειρία από το ταξίδι στο οποίο συμμετείχε. Ο νικητής συναινεί για τις παραπάνω ενέργειες, εκχωρώντας τα πνευματικά δικαιώματα ατελώς και ρητώς.

6. Τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις του είδους του δώρου κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, καθώς επίσης και η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του, δεν αποκλείονται. Οι μεταβολές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.experience.gr

7. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην ένταξη των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από την EXPERIENCEγια την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τη διοργανώτρια εταιρεία.

Μετά την παράδοση του δώρου και τη λήξη του διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων, του νικητή του διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του διαγωνισμού, θα καταστρέφονται.

8. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

9. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. Η προώθηση δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, Instagram, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.